BOKSPINDELN – en plattform för läsfrämjande projekt

Läsa, leka, mångspråka!

Bokjorden-mörkt-hår-2

Projektbeskrivning:

Läsa, leka, mångspråka!
– om att stödja små barns identitetsutveckling i flerspråkiga miljöer med kulturell mångfald

Många barn växer i dag upp med ett annat modersmål än svenska, i flerspråkiga miljöer och i en kulturell mångfald. Små barn, i färd med att utveckla språk och identitet, behöver stöd utformat efter deras specifika förutsättningar. Forskning som pekar på vikten av stödja modersmål finns, men konkret vägledning för hur detta ska gå till saknas.

Projektet vill inspirera till en lustfylld inställning till böcker, läsning, boklek och språkande. Att få in språkträning och språklek i de vardagliga situationerna, med alla pedagoger, och hela barngruppen, utan att behöva dela upp barnen efter språk. Idén är att ge uppslag till hur barnens modersmål kan stödjas genom de resurser som finns till hands och i ett nära samarbete med bibliotek. Genom skönlitteratur och en kreativ språklek kring böckerna, som inbegriper bruk av de modersmål som talas i barngruppen, bekräftas barnen i sin flerspråkiga miljö. Böcker som speglar kulturell mångfald, och tolkningar, egna lekar och skapande kring böcker och berättelser, kan spegla och bekräfta barnens liv och vardag. Målet är att formulera och sprida konkreta idéer som inte bygger på behov av speciella resurser, utan som kan appliceras på alla förskolor av alla pedagoger.

Problem

Förskolan ska enligt skollagen (2010:800, kap. 8, p. 10) medverka till att barn får möjlighet till att utveckla så väl det svenska språket som sitt modersmål. Det finns mycket skrivet om hur förskolan kan arbeta med det svenska språket. Hur modersmålsstödet ska gå till saknas däremot underlag för. Detta är problematiskt för många förskolor, i synnerhet sedan modersmålstränare i förskolan numera är ovanliga.

Annika Löthagen, Läskampanjen i Botkyrka: ”Här råder ett vakuum. På några förskolor finns modersmålstränare, men detta gäller långt ifrån alla. Det händer också att förskolor lägger över hela ansvaret med att utveckla barnens modersmål på de modersmålstränare som finns.” (intervju för förstudien september 2014)

Förstudien visar att det på olika förskolor, även inom samma kommun, kan se mycket olika ut, vad gäller hur barnen får möjlighet till stöd för sitt modersmål. Ofta krävs eldsjälar inom personalen på förskola, bibliotek eller inom förvaltning för att satsningar ska ske och underhållas. Eftersom personal byts ut, och eldsjälar inte är garanterat förekommande innebär detta en sårbar och ojämlik situation för många barn.

Forskning som pekar på vikten av att stödja modersmål finns det gott om. På många håll runt om i landet görs det bra insatser i förskolorna, det finns goda exempel på fungerande samverkan mellan förskola och bibliotek, och pedagoger och bibliotekarier som driver ett viktigt arbete. Däremot saknas fungerande kanaler för kunskapsspridning och nätverkande, ofta både på ett regionalt och på ett nationellt plan.

Syfte

Projektet syftar till att språk och läsning på ett lekfullt sätt blir en del av barnens och förskolans vardag. Vi vill skapa lust och kreativitet för språkande kring böcker. Det vill säga att hitta sätt att använda böcker till redskap för alla de språk som finns representerade i barngruppen. Att utveckla läsandet till språkande (att leka med språken), och därigenom skapa lust, intresse och kunskap om både böcker, läsande och språk. Samtidigt skapas en positiv bekräftelse för barnens flerspråkiga miljö och kulturella mångfald. Språk och lärande hör i hop, liksom språk och identitet.

Ytterligare ett syfte är att öka kunskapen kring vikten av att stödja modersmål hos personal och föräldrar. Och befästa synen på språk och kultur som kompetens som öppnar världen och ger möjligheter i livet.

Metod

Genom deltagande observationer och intervjuer i förskolor i Botkyrka kommun undersöker vi frågor som: Hur fungerar modersmålsstödet som det ser ut i dag? Vad fungerar bra? Vilka brister finns? Hur arbetar pedagogerna med flerspråkighet på förskolorna? Var är böcker placerade? När och var och hur läser man? På vilka sätt arbetar man med skönlitteratur och modersmål? Idéer och verktyg tas fram i nära samarbete mellan barnbibliotekarie, pedagoger, barn och föräldrar, samt testas och utvärderas i ett fördjupat arbete på en förskoleavdelning.

Det huvudsakliga arbetet kommer utföras på en avdelning på förskolan Gullvivan i Norsborg, i samarbete med barnbibliotekarie Annette Nordman från Hallunda bibliotek. Genom det pedagogiska nätverket kommer det att finnas insyn och delaktighet också för de andra förskolorna i området under arbetets gång. De olika delmomenten i projektet kommer att formas på ett sådant sätt att alla medverkande parter är delaktiga: bibliotekarie, projektledare, barn, pedagoger och föräldrar.

Genom omvärldsbevakning och studiebesök samlas dessutom goda exempel på arbetssätt, som praktiseras runt om i landet, kring hur vi med skönlitteraturens hjälp kan stödja barn i deras utveckling av modersmålet och den personliga identiteten. Vi tittar också på olika exempel på samverkansmodeller mellan förskola och bibliotek. Samt undersöker möjligheterna till kunskapsöverföring pedagoger och bibliotekarier emellan. Vilka kanaler/forum finns i dag?

Mölndals litteraturförskolor kommer att tjäna som inspiration och förebild. Vi kommer att undersöka hur deras metod med skönlitteratur som bas kan formas till stöd också för flerspråkighet i förskolan.

Mål

Målet är att skapa en idébank med konkreta verktyg för flerspråkighetsarbete och identitetsutveckling i förskolan. Verktyg som inte kräver specifika resurser, eller kompetenser, utan kan användas av alla pedagoger, i nära samarbete med bibliotek.

Idébanken ska fungera som källa till inspiration, lust och kunskap för flerspråkighetsarbete i förskolorna runt om i landet. Som det ser ut i dag finns det krav på förskolorna att modersmålen ska stödjas, men konkreta förslag på hur detta kan göra saknas.

Förstudien

Under hösten 2014 till och med januari 2015 har vi utfört en förstudie, där vi besökt bibliotek, förskolor och representanter från utbildningsförvaltning i Stockholms Stad, Botkyrka kommun, Nynäshamns kommun och Mölndals kommun. Detta för att undersöka och jämföra olika sätt som förskola och bibliotek samverkar i dag, hitta goda exempel och modeller. Resultaten från förstudien ligger till grund för frågeställning och arbetsmetod i 2015 års projekt: Läsa, leka, mångspråka!

Följ projektet!

Vi kommer att regelbundet berätta om projektet genom blogginlägg på den här sidan. Följ oss gärna genom att trycka på Följ på sidans överkant.

Nina Suatan
Projektledare
Bokspindeln
tel. 0739 80 43 64
nina[a]bokspindeln.se

Annette Nordman
Barnbibliotekarie
Hallunda Bibliotek
annette.nordman[a]botkyrka.se

illustration: Anders Flood

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *